Onderstaande algemene voorwaarden zijn hier te downloaden in pdf formaat.

 

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze vooraf schriftelijk met Gerrit computers zijn overeengekomen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
2. Een offerte vervalt als het product of een onderdeel daarvan niet meer leverbaar is, of als de werkelijke prijs in vergelijking met de offerte gestegen is met meer dan 10%.
3. Een offerte vervalt ook als de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing dan wel verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (in zijn geheel of gedeeltelijk) afwijkt van de offerte, is Gerrit computers niet gebonden aan de offerte, tenzij anders overeengekomen.
5. Een samengestelde offerte verplicht Gerrit computers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoeren en wijzigen overeenkomst, prijsverhogingen

1. Gerrit computers is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren.
2. Indien de overeenkomst in verschillende fasen wordt uitgevoerd kunnen de volgende fasen worden opgeschort totdat de klant de voorafgaande fasen schrifelijk heeft goedgekeurd.
3. Indien Gerrit computers gegevens nodig heeft van de klant vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant deze gegevens juist en volledig aan Gerrit computers beschikbaar zijn gesteld.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Hierdoor kan het overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gerrit computers zal hiervan zoveel als mogelijk een prijsopgaaf doen. Door een wijziging in de overeenkomst kan ook de uitvoeringstermijn worden gewijzigd. De klant aanvaardt de mogelijkheid tot wijziging van de overeenkomst en daarmee wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
5. Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming waar hij jegens Gerrit computers gehouden is, dan is de klant verantwoordelijk voor alle schade (daarbij inbegrepen kosten) aan de zijde van Gerrit computers daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Gerrit computers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
– Gerrit computers na het sluiten van de overeenkomst ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet na zal komen;
– de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gerrit computers kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is Gerrit computers gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

1. Gerrit computers is niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daarin in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gerrit computers geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Gerrit computers niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Dit kan ook van toepassing zijn nadat Gerrit computers de (gedeeltelijke) overeenkomst na had moeten komen.
3. Gerrit computers kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Gerrit computers is gerechtigd om inmiddels nagekomen verplichtingen ten tijde van het intreden van de overmacht afzonderlijk te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gerrit computers echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Gerrit computers in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gerrit computers totdat de klant alle verplichtingen uit de met Gerrit computers gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Voor het geval Gerrit computers zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gerrit computers om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gerrit computers zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Gerrit computers te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gerrit computers verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.
3. Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, vochtschade of andere zaken waarop Gerrit computers geen invloed kan hebben vervalt de garantie.
4. De garantie vervalt wanneer de klant of derden aanpassingen hebben aangebracht of geprobeerd aan te brengen, of als de klant of derden zelf reparaties hebben uitgevoerd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Gerrit computers kan alleen aansprakelijk worden gesteld tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Gerrit computers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gerrit computers is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Gerrit computers is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en voor niet meer dan de factuurwaarde van de order.
4. De aansprakelijkheid van Gerrit computers is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gerrit computers.

Artikel 10. Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op het moment waarop zaken in de macht van de klant worden gebracht.

Artikel 11. Software en licenties

1. Voor de levering van software gelden de bijgevoegde licentieovereenkomsten, of andere voorwaarden van de producent.
2. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste licenties voor het gebruik van de geïnstalleerde software zoals besturingssysteem en andere programma’s.
3. Als tijdens onderzoek door Gerrit computers blijkt dat er iets mis is met een of meerdere licenties van de klant voor het gebruik van de geïnstalleerde software, dan zal Gerrit computers de klant hiervan op de hoogte stellen. Het blijft dan de verantwoordelijkheid van de klant om de juiste licenties te verkrijgen.
4. Als de klant niet over de juiste licenties beschikt, kan het voorkomen dat softwareproblemen niet kunnen worden opgelost. Er zullen dan wel onderzoekskosten in rekening worden gebracht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gerrit computers partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Vindplaats en wijzigingen

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gerrit computers.